Registreringsbeskrivning enligt 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999)
 

REGISTRAR OCH KONTAKTPERSON

Mepu Oy
Affärs-ID 2761878-3
Mynämäentie 59
21900 Yläne, Finland
Tel. +358 2 275 4444

Kontaktperson Seppo Kuosmanen
seppo.kuosmanen@mepu.com
 

GRUNDEN OCH SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av personuppgifter baseras på Mepu Oy: s legitima intresse, avtal eller annan väsentlig koppling. Syftet med personuppgifter är att hantera, underhålla, utveckla, analysera och sammanställa kundrelationen mellan Mepu Oy och dess kunder. Uppgifterna kan även användas för att designa och utveckla Mepu Oy:s verksamhet och tjänster, direktmarknadsföring och opinionsundersökningar. Personuppgifter behandlas enligt vad som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen.
 

REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Registret kan innehålla följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter: för- och efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress
  • Kundinformation: kundnummer, orderhistorik, information relaterad till fakturering och inkasso
  • Kundfeedback och kontakter
  • Förbud och samtycke till direktmarknadsföring
  • All annan information som är nödvändig för syftet med registret

 

REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Uppgifterna samlas regelbundet in från den registrerade själv från personens meddelanden till registratorn vid tidpunkten för kundrelationen och under densamma. Ett kundförhållande uppstår när en person tillhandahåller sin kontaktinformation till registratorn via telefon, returkort, via Internet, e-post, sms eller på andra motsvarande sätt. Man kan också samla in och uppdatera den registrerade personen från handelsregistret och även från motvarande offentliga och privata register.
 

ÖVERFÖRING AV INFORMATION OCH ÖVERFLYTTANDE AV INFORMATION TILL EU ELLER UTANFÖR EES

Mepu Oy lämnar inte regelbundet registerinformation till tredje part. Informationen delges eller överlåtes endast till tredje part som ett resultat av en lagstadgad rapporteringsskyldighet, såsom på kundens egen begäran eller på myndighetens lagstadgade begäran.

Tjänsteleverantörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan användas för att behandla personuppgifter. Personuppgifter skyddas enligt kraven i personuppgiftslagen och den överförda informationen innehåller inte känslig information.
 

PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRERING OCH INFORMATIONENS UPPBEVARINGSTID

Uppgifterna kommer endast att behandlas av fördefinierade personer som har undertecknat ett sekretessavtal och som har rätt att behandla kunduppgifter för sitt arbete. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord för det elektroniska systemet.

Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna, deras säkerhetskopior och manuella material finns i låsta utrymmen.

Personuppgifter skall förvaras så länge som är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna används, med hänsyn tagen till de lagringsperioder som ska följas enligt lag, såsom konsumentskydd, redovisning och förskottsinsamling.
 

INSPEKTIONSRÄTT, FÖRBUD OCH REPARATION

Den registrerade har rätt att inspektera och kräva korrigering eller radering av sina uppgifter i registret. Den registrerade måste förevisa en begäran till den registratorn om utövandet av ovanstående rättighet. Registratorn kan be den registrerade att specificera sin begäran skriftigen och verifiera sin identitet innan begäran behandlas. Registratorn kan vägra att verkställa begäran av de skäl som föreskrivs i tillämplig lag.